SATIŞ İLANI
02.04.2020 tarihinde eklendi / 02.04.20 - 30.04.20
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 30/04/2020 günü saat 14:45 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

 

        Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (açık arttırma) 30/04/2020 tarihinde Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 30/04/2020 günü saat 14:45 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

         

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;

 

        Mahallesi           Pafta          Ada/Parsel        İmar durumu          Emsal         (M²)          Muhammen  Bedeli     G.Teminat           Gün            Saat         

  1)  Kuyuluk Mah.   15.G.2           647/3          Ticari+Konut alanı     1,50             865                 1.297.500,00TL        38.925,00TL    30/04/2020     14:45

 

        İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale şartnamesi 2.000,00TL’ye satın alınabilir.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
 4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
 5. İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
 6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
 7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.
 8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
 9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.
 10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
 11. İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)
 12. Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir.

 

İhale Görselleri