SATIŞ İLANI
14.09.2020 tarihinde eklendi / 14.09.20 - 24.09.20
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 24/09/2020 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI

      

 Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet otomobil, 1 adet otobüs ve 1 adet iş makinası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 24/09/2020 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SATIŞI YAPILACAK ARACIN:

CİNSİ              MARKASI      MODELİ         PLAKA NO     TİPİ                 TAHMİNİ BEDEL      GEÇİCİ TEMİNAT       İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

  1- Otomobil (sedan)   Audi   2011           33 BFE 33       A6 2,0 TDİ         140.000,00TL               4.200,00TL                24/09/2020               14:10  

     2- Otobüs (hurda)    Oto-Yol 1992           33 RP 704       50-NM 24.7       8.000,00TL                       240,00TL                24/09/2020               14:20

     3- İş Makinası (hurda)Greyder 1969        69-21-01         İş Makinası        32.000,00TL                     960,00TL                24/09/2020               14:30

  

                                                                                                      

İhaleye ilişkin şartnameler Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.  1 nolu ihalenin şartnamesi 250,00TL, 2 ve 3 nou ihalelerin şartnameleri 100,00TL bedelle satın alınabilir.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
  4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  5. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz.
  6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
  7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
  9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
  10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

 

İhale Görselleri